สวมสภาพใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

Intimacy Friday 2 November 2018
“และให้วิญญาณและจิตใจของพวกท่านได้รับการเปลี่ยนใหม่ และรับการสอนให้สวมสภาพใหม่ ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้า ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭4:23-24‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ในพระเยซูคริสต์ ชีวิตเราจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยพระวจนะและโดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ เพื่อเราจะเป็นเหมือนพระองค์ เราแต่ละคนจะถูกสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้า ในด้านความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยในการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเสมอ 
 
+ ยิ่วเรายอมให้พระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลงมาก  เราก็จะเป็นเหมือนพระองค์มาก ไม่สำคัญว่าจะรู้จักพระองค์มานานแค่ไหน การยอมจำนนต่อพระองค์เท่านั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์จึงจะทำกิตในเราได้ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.