สละบ้านเรือนเพื่อชีวิตนิรันดร

ผู้ใดได้สละบ้าน หรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดา หรือลูกหรือไร่นาเพราะเห็นแก่นามของเรา ผู้นั้นจะได้ผลร้อยเท่าและจะได้ชีวิตนิรันดร์ด้วย
มัทธิว 19:29 TH1971
https://bible.com/bible/275/mat.19.29.TH1971

พระเยซูไม่เคยบังคับผู้ใดให้ทำตามพระองค์ แต่พระเยซูบอกให้เราทั้งหลายรู้ว่า ผู้ใดทำสิ่งต่าง ๆ เพราะเห็นแก่พระนามพระองค์แล้ว ผู้นั้นจะรับพระพร

เช่นเดียวกับ ที่พระเยซูบอกว่า “ใครใคร่ตามเรามาให้เอาชนะตนเองและแบกกางเขน” พระเยซูไม่ได้บังคับใคร แต่ถ้าเขาสมัครใจ เขาต้องทำสิ่งเหล่านี้

เมื่อเรายอมจำนนชีวิตต่อพระองค์ นั่นหมายถึงเรายอมมอบทั้งหมดชีวิตให้กับพระองค์เป็นผู้ดูแลและนำชีวิต ตัวเราจึงไม่ใช่ของเราอีกต่อไป

และพระเยซูบอกว่าจะประทานผลเป็นร้อยเท่า ในหัวใจที่ยอมมอบให้พระองค์ นี่ไม่ใช่การต่างตอบแทน แต่เป็นพระสัญญาที่พระบิดาได้สัญญาไว้ผ่านทางพระวจนะอยู่แล้ว

นั่นคือเมื่อเราทำตามพระประสงค์พระเยซู เราจะได้รับพระพรตามที่พระบิดาได้สัญญาเอาไว้ทั้งสิ้น ทุกประการ

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.