สร้างชีวิตโดยพระวจนะ

 

Intimacy Sunday 3 June 2018
“ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลาย คือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่ เพราะว่า “มนุษย์ทุกคน เป็นเหมือนต้นหญ้า และศักดิ์ศรีทั้งสิ้นของเขาก็เป็นเหมือนดอกหญ้า ต้นหญ้าเหี่ยวแห้ง และดอกก็ร่วงโรยไป แต่พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า ยั่งยืนอยู่เป็นนิตย์” พระวจนะนี้คือข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศให้พวกท่านทราบแล้ว”
‭‭1 เปโตร‬ ‭1:23-25‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระวจนะของพระเจ้าสำคัญสำหรับเรา ในฐานะผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ พระวจนะกำลังสร้างชีวิต และมีชีวิตอยู่ในเราทั้งหลาย 
 
+ เมื่อเรามี พระวจนะในชีวิต เราก็จะเป็นเหมือนพระวจนะที่พระเยซูคริสต์ได้สอน และได้ถ่ายทอดมาถึงเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราจะช่วยทำให้พระวจนะสำเร็จในชีวิตเรา เราต้องพึ่งพาพระองค์ อยู่เสมอด้วย 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.