สติปัญญาจากพระบิดาสำคัญที่สุด

“เพราะพระยาห์เวห์ประทานปัญญาและจากพระโอษฐ์ของพระองค์ ความรู้กับความเข้าใจก็ออกมา” สภษ. 2:6 https://www.bible.com/th/bible/174/PRO.2.THSV11


สติปัญญาจากพระบิดา คือสิ่งที่มีคุณค่ามากในการดำเนินชีวิตบนโลกนี้  เพราะเพียงแค่คำพูดของพระองค์ ทุกสิ่งก็เกิดขึ้นตามพระทัย 


เมื่อพระบิดาประทานปัญญาให้แก่เรา เพิ่มมากขึ้น เราก็จะยิ่งมีความเข้าใจในสิ่งต่าง  ๆ ได้อย่างมากมาย 


เราเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากข้อมูลบนโลกนี้ได้อย่างเต็มที่ แต่เราต้องไม่ลืมที่จะพึ่งพาสติปัญญาจากพระบิดาเพื่อให้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งและใช้เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ ไม่ว่าจะเป็นการงาน หรือการปรนนิบัติรับใช้ 

เราสามารถขอสติปัญญาพระบิดาได้อยู่เสมอ เพราะปัญญาของเราก็ยังเล็กน้อยนักเมื่อเทียบกับพระปัญญาจากสวรรค์ และโปรดให้พระบิดาใช้เรามากขึ้นผ่านสติปัญญาที่พระองค์ประทานให้ แต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญา ให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิ แล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอ 

ยากอบ 1:5 THSV11https://www.bible.com/th/bible/174/JAS.1.5.THSV11


ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.