สง่าราศีของพระเยโฮวาห์มาอยู่บนภูเขาซีนาย

16สง่าราศีของพระเยโฮวาห์มาอยู่บนภูเขาซีนาย เมฆนั้นปกคลุมภูเขาอยู่หกวัน ครั้นวันที่เจ็ดพระองค์ทรงเรียกโมเสสจากหมู่เมฆ 17สง่าราศีของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่ตาชนชาติอิสราเอลเหมือนเปลวไฟไหม้อยู่บนยอดภูเขา อพย 24 16-17

พระเจ้าสำแดงสง่าราศี หรือพระสิริของพระองค์บนภูเขาซีนายให้ชนชาติอิสราเอลได้เห็น และพวกเขาตระหนักว่าพระองค์ได้ประทับอยู่ที่นั่น พระองค์ปรากฎพระองค์ผ่านธรรมชาติที่พระองค์ได้สร้างขึ้น นำความยำเกรงมาถึงพวกเขา

พระสิริ นี้เองที่พระเจ้าจะให้แก่เรา ผ่านการดำเนินชีวิตที่สะท้อนพระลักษณะของพระเยซูในเรา ยิ่งเรายอมมอบชีวิตให้กับพระองค์มากเท่าไร พระสิริของก็จะปรากฎในชีวิตเรามากขึ้นเท่านั้น และเราเองก็สามารถจะสัมผัสพระสิริของพระเจ้าได้ผ่านการนมัสการพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นที่คริสตจักร กลุ่มสามัคคีธรรม รวมถึงการใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์ ด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published.