ศิลาที่มีชีวิค

Intimacy Wednesday 6 June 2018
“จงมาหาพระองค์ พระศิลาที่มีชีวิต ที่แม้ถูกมนุษย์ปฏิเสธแล้ว แต่กลับเป็นศิลาที่ทรงเลือกสรร และล้ำค่าในสายพระเนตรพระเจ้า และพวกท่านเองเป็นดังศิลาที่มีชีวิต จงรับการสร้างขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณ เพื่อเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณ อันเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์”
‭‭1 เปโตร‬ ‭2:4-5‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระเยซูเป็นศิลาแท้ เป็นศิลามุมเอก พระบิดาก็ให้เกียรติท่านเป็นอย่างมาก เราเองก็เป็นศิลาที่มีขีวิต ที่พระองค์ปรารถนาจะใช้ชีวิตจองเราเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ 
 
+ เราต้องมอบชีวิต ถวายเป็นเครื่องเผาบูชาที่มีชีวิต ที่จะเป็นที่ขอบพระทัยพระเจ้า เราต้องสำรวจตัวเราเสมอ เพื่อทุกสิ่งที่ทำตะถวายเกียรติแด่พระองค์ เอเมน 

Leave a Comment

Your email address will not be published.