ศิลาซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย ได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้ว

22ศิลาซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย ได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้ว 23การนี้เป็นมาจากพระเยโฮวาห์ เป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์แก่ตาเรา สดุดี 118 : 22-23

ถ้อยคำพระวจนะได้พยากรณ์ถึงพระเมสสิยาห์ ผู้ที่จะมาปรากฎบนโลกเพื่อไถ่บาปผิดของคนทั้งสิ้นบนโลกนี้

ท่านยอมถ่อมตัวลง ทำให้ถูกดูหมิ่นและเป็นคนไร้ค่า เพราะรักเรามาก และในที่สุดพระบิดาก็ยกท่านขึ้นสูงเหนือนามใด ๆ บนโลกา และโลกจะต้องแซ๋ซ้องสรรเสริญพระนามพระเยซู พระเมสสิยาห์ ของเราทั้งหลาย

เราได้รับเราได้รับพระเมตตาคุณอย่างเหลือล้น ในชีวิตของเรา เป็นการอัศจรรย์ในชีวิตที่เราได้รับจาก ท่านอย่างแท้จริง

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.