วิบัติมีแก่พวกเขา เพราะเขาดำเนินตามทางของคาอิน และปล่อยตัวทำตามความผิดพลาดของบาลาอัม

วิบัติมีแก่พวกเขา เพราะเขาดำเนินตามทางของคาอิน และปล่อยตัวทำตามความผิดพลาดของบาลาอัม เพราะเห็นแก่ได้ ฉะนั้นจึงพินาศไปอย่างกบฏของโคราห์ ยดา 1:11

วิบัติแก่คนเหล่านั้น เป็นเหมือนการพิพากษาในเรื่องวิญญาณจิตของพวกเขา ที่ได้ดำเนินชีวิตในบาป โดยยูดาได้ยกตัวอย่างบาปทั้ง สามคนในอดีตมาให้เห็น ได้แก่ บาปของ คาอิน บาลาอัมและโคราห์

ฮบ.10:26 เพราะถ้าเรายังจงใจทำบาปอยู่เรื่อยๆ หลังจากได้รับความรู้เรื่องความจริงแล้ว ก็จะไม่มีเครื่องบูชาลบบาปเหลืออยู่เลย

ยิ่งเราดำเนินชีวิตในความบาป โดยไม่กลับใจ หรือไม่ยอมให้พระวิญญาณช่วยให้มีชัย แล้ว เราจะไม่เหลืออะไรเลย และจะกลายเป็นวิญญาณที่ด้านชาต่อพระวิญญาณ และจิตสำนึกผิดชอบในการดำเนินชีวิตไปในที่สุด พระคุณพระเจ้าก็อาจจะไม่สามารถช่วยเราได้เพราะเราทำตัวเราเอง

ตัวอย่างบาปจากพระคัมภีร์มีเราเห็น และเราก็รู้ว่ามาร ซาตานจะใช้วิธีใด เราต้องพึ่งฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณอย่างมากเพื่อให้เรามีชัยชนะเหนือความบาปให้ได้

Leave a Comment

Your email address will not be published.