วันสะบาโตนั้นทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์ มิใช่ทรงสร้างมนุษย์ไว้สำหรับวันสะบาโต

พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “วันสะบาโตนั้นทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์ มิใช่ทรงสร้างมนุษย์ไว้สำหรับวันสะบาโต 28เหตุฉะนั้นบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนือวันสะบาโตด้วย” มาระโก 2: 27-28

พระบิดาตั้งวันสะบาโตไว้เพื่อให้เป็นวันสำหรับพักสงบ จากการทำงาน พระองค์ตั้งวันที่หยุดพักไว้ก่อนที่มนุษย์จะล้มลงในบาปเสียอีก

และหลังจากนั้น พระบิดาก็กำหนดวันสะบาโตเป็นวันสำหรับหยุดพัก จากการงานต่าง ๆ และพระเยซูมาทำให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์ โดยการที่พระองค์ ทำให้เราเห็นถึงวันสะบาโต นั้นเพื่อเราทั้งหลาย ไม่ใช่กฎเกฑณ์ที่ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด โดยกลายเป็นแอกไป

พระเยซูทำการดีในวันสะบาโตอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นไปตามพระทัยของพระบิดา ที่ต้องการให้มนุษย์ได้หยุดพัก แต่กระนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่า ต้องดำเนินตามกฎบัญญัติที่มนุษย์พยายามใส่เข้าไปเพื่อให้ยิ่งดูศักดิ์สิทธิ์

การทำดี และการได้พักผ่อนในฝ่ายร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ถือเป็นการดำเนินสะบาโตที่พระบิดาพอพระทัยมากที่สุด

จึงชัดเจนว่า การทำดีในพระนามพระเยซู ในวันสะบาโต ทำให้วิญญาณจิตของเราได้พองโต ก็ถือเป็นสะบาโตเพื่อผู้เชื่อ ได้เป็นอย่างดี

สรรเสริญพระเจ้า ขอบคุณในความรักมั่นคงของพระบิดา

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.