ลักษณะผู้สอนเทียมเท็จ

เพราะว่าบางคนได้แอบแฝงเข้ามาในหมู่ท่าน การลงโทษคนพวกนี้มีเขียนไว้นานแล้ว พวกเขาเป็นคนอธรรมที่ถือเอาพระคุณของพระเจ้าของเรามาบิดเบือนเป็นช่องทางทำความชั่วช้าลามก และได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นเจ้านายและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแต่องค์เดียว ยูดา 1:4 (2)

ผู้ที่แฝงเข้ามาเป็นผู้สอนเทียมเท็จ คอยล่อลวงให้ผู้เชื่อหลงจากทางพระเจ้า จะมีลักษณะที่บ่งบอกได้ดังนี้

1. เป็นคนอธรรม : เพราะท่าทีภายในเขาเป็นเช่นนั้น
2. บิดเบือนพระคุณของพระเจ้า ไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่พระเจ้าเมตตาต่อจิตวิญญาณเรา แต่ทำให้ผู้เชื่อทำผิดบาปอย่างแนบเนียน
3. ปฏิเสธพระเยซู : ข้อนี้สำคัญมาก ผู้สอนเทียมเท็จพวกนี้จะไม่สามารถบอกได้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่มาไถ่บาปให้มนุษย์ แต่จะบิดเบือน เบี่ยงเบนประเด็นไปเรื่องอื่น พวกเขาไม่ต้องการให้ความรอดไปถึงใคร เพราะมันรู้ปลายทางว่าจะต้องไปไหน

เราต้องคอยสังเกตฝ่ายวิญญาณ ต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดพระวิญญาณเพื่อปกป้องเราจากคนเหล่านี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.