ละความกังวลใจไว้กับพระบิดา

Intimacy Wednesday 18 July 2018
“จงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย”
‭‭1 เปโตร‬ ‭5:7‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ฝากทุกความกังวลใจไว้กับพระบิดา พระองค์ผู้อนุญาตให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นกับเราและมีพระประสงค์อันดีให้แก่เรา จะไม่ทอดทิ้งเรา ขอให้เราฝากทั้งสิ้นไว้กับพระองค์เถิด  เพราะแต่ละวันก็มีความทุกข์ใจอยู่แล้ว เราจึงพึ่งพาพระองค์ผู้เป็นกำลังและความสดใหม่ในชีวิต ขอกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราด้วย อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.