ฤทธิ์เดชพระเจ้าคุ้มครองเรา

Intimacy Wednesday 23 May 2018 
“และเข้าในมรดก ซึ่งไม่เสื่อมสลายและไร้มลทิน และไม่ร่วงโรย ซึ่งได้เก็บรักษาไว้ในสวรรค์แล้วเพื่อพวกท่าน ผู้ได้รับการคุ้มครองโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าทางความเชื่อให้เข้าในความรอด ซึ่งพร้อมจะปรากฏในวาระสุดท้าย”
‭‭1 เปโตร‬ ‭1:4-5‬ ‭THSV11‬‬
 
+ มรดกนิรันดร์บนสวรรค์ พระบิดาได้มอบให้แก่ผู้เชื่อทุกคนที่ได้ยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อในพระเยซูคริสต์ 
 
+ ดรารับการปกป้องจากฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณพระเจ้าอยู่ตลอด ผ่านความเชื่อที่เรามีในพระเยซูคริสต์ เราจึงดำเนินชีวิตได้ด้วยความเชื่อของเรา อย่างหนักแน่นและมั่นคง 

Leave a Comment

Your email address will not be published.