ฤทธิ์เดชที่จำเป็นต่อชีวิตเรา

Intimacy Thursday 26 July 2018
“ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง”
‭‭2 เปโตร‬ ‭1:3‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เราได้รับฤทธิ์อำนาจจากพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้เราทำพระราชกิจของพระองค์ให้สำเร็จ  ฤทธิ์อำนาจพระองค์ให้เราเพียงพอต่อความจำเป็นในชีวิตของเรา เราจึงไม่ต้องกังวลใจใดๆ อีกต่อไป
+ พระบิดาเรียกเราในเวลาของพระองค์ ด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์ พระองค์นำวิญญาณจิตของเราให้รับพระคุณและเติบโตในการปรนนิบัติพระบิดา 
  •  

Leave a Comment

Your email address will not be published.