ฤทธิ์อำนาจพระเจ้านำหน้าชีวิต

Intimacy Saturday 15 September 2018
“และรู้ว่าฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่มากมายเพียงไรสำหรับเราที่เชื่อนั้น เป็นฤทธิ์เดชเดียวกับการทำกิจอันทรงอานุภาพและทรงพลังของพระองค์”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭1:19‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ขอบคุณพระเจ้าที่พระสัญญาที่พระองค์ให้กับเราจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา พระองค์จะให้ฤทธานุภาพแก่ชีวิตของเรา เพื่อเราจะสามารถทำพระราชกิจของพระองค์ให้สำเร็จได้ 
 
+ เราได้สิทธิ์ที่จะได้ใช้ฤทธิ์เดชของพระองค์นี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ในการปรนนิบัติพระทันของพระองค์ให้สำเร็จ เราต้องใช้เพื่อพระนามของพระองค์และถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ เพียงผู้เดียว
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.