ฤทธิ์อำนาจที่ไม่จำกัด

ฤทธิ์อำนาจที่ไม่จำกัด

พ่อพร้อมที่จะประทานหรืออำนาจที่ไม่จำกัดตามที่พ่อได้สัญญาเอาไว้ให้แก่เราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระองค์

พ่อปรารถนาที่จะใช้ชีวิตของลูกทุกคนเพื่อให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพ่อ และพ่อก็คาดหวังให้ลูกตอบสนองสิ่งนี้ด้วยความถ่อมใจด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมกับพ่อทุกๆวัน และการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์และ ยึดพระคำของพ่อ

เพราะลูกรู้ว่าลูกจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าไม่มีกำลังหรือสติปัญญาหรือยึดอำนาจจากพ่อ และเมื่อพึ่งพากำลังและยึดอำนาจจะพ่อลูกๆจะเหนื่อยน้อยลง

พ่อต้องได้รับเกียรติมากขึ้นแต่ลูกต้องด้อยค่าลง

และรู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อ ตามการกระทำแห่งฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์

เอเฟซัส 1:19 KJV

https://bible.com/bible/175/eph.1.19.KJV

พระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง”

ยอห์น 3:30 KJV

https://bible.com/bible/175/jhn.3.30.KJV

Leave a Comment

Your email address will not be published.