รู้ความจริงต้องเดินในความจริง

Intimacy Sunday 19 August 2018 
“เพราะว่าถ้าพวกเขาไม่ได้รู้จักทางชอบธรรมนั้นเสียเลย ก็ยังจะดีกว่าที่พวกเขาได้รู้แล้ว แต่กลับหันหลังให้วิสุทธิบัญญัติที่ทรงมอบแก่พวกเขานั้น”
‭‭2 เปโตร‬ ‭2:21‬ ‭THSV11‬‬
 
+ คนที่รู้ทางแห่งความจริงแล้วหันกลับจากความจริงแท้นั้น ก็ยากที่จะนำเขากลับมา เมื่อเรารู้ว่าความจริงทำให้เราเป็นไท แต่เมื่อเราไม่ได้อยู่ในความจริงนั้น แต่ถูกผู้สอนเท็จล่อลวงให้หลงเจิ่นไป ก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง
 
+ พระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราจะช่วยเราให้รักษาให้อยู่ในทางชอบธรรมไว้ ต้องไม่ให้เนื้อหนังพาเราทิ้งทางพระองค์ไป 

Leave a Comment

Your email address will not be published.