รุ่งอรุณแห่งการเกิดผล

รุ่งอรุณแห่งการเกิดผล

ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมา ทักทายพระวิญญาณบริสุทธิ์และขอบพระคุณพระบิดาที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่อีกหนี่งวัน และพระทัยของพระบิดาของเรา ต้องการให้เรามีชีวิตแห่งการเกิดผลอยู่เสมอ

เช้าวันใหม่ เราต้องอธิษฐานยืนยันในพระสัญญาแห่งการเกิดผล เป็นพระสัญญานิรันดรที่พระองค์ได้มอบไว้ให้แก่บรรพบุรุษแห่งความเชื่อมากมายหลายคน และมาถึงยุคของเรา การเกิดผลยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและตลอดไป

เมื่อเราซื่อสัตย์ พึ่งพาฤทธิ์อำนาจและการนำของพระวิญญาณอย่างต่อเนื่อง ถ่อมใจรับฟังคำแนะนำ คำตักเตือนของพระวิญญาณเสมอ รวมถึงพี่น้อง ผู้เลี้ยง และผู้นำ ที่ช่วยยกระดับชีวิตเราให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น

” จงให้การเกิดผลเป็นนิรันดร เพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดา ”

ท่านทั้งหลายจงจำพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ให้กำลังแก่ท่านที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้ เพื่อว่าพระองค์จะทรงดำรงพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทำโดยปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของท่าน ดังวันนี้ ฉธบ.8:18

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.