ราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับเขาขึ้น

พระยาห์เวห์พระเจ้าตรัสว่า “การที่ชายผู้นี้จะอยู่แต่ลำพังนั้นไม่ดี เราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับเขาขึ้น” ปฐก 2:18

พระเจ้ายังพูดถึงมนุษย์ คืออดัมที่พระองค์ปรารถนาประทาน คู่อุปถ้มภ์ หรือผู้ช่วยให้แก่เขา พระองค์รู้ว่า มนุษย์ไม่ควรอยู่คนเดียว นั่นเป็นสิ่งที่หนึ่งพระองค์สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ขึ้น และทำให้เห็นภาพของความเป็นครอบครัว ความเป็นชุมชน

ผู้ที่ช่วยเรา จะเสริมสร้างเรา ในการดำเนินชีวิต และปรนนิบัติพระเจ้า เพื่อให้พระราชกิจของพระองค์สำเร็จ

Leave a Comment

Your email address will not be published.