รับพระพรเพื่อเป็นพร

รับพระพรเพื่อเป็นพร

พระบิดาได้อวยพรชีวิตของเราในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเสมอ เพราะพระองค์รักเราดังลูกที่รักของพระองค์

พระบิดาปรารถนาให้เราได้รับพระพรอันเต็มเปี่ยมตามพระสัญญาของพระองค์และเมื่อเราได้รับมาอย่างมากฉันใดพระองค์ก็ปรารถนาให้เราได้นำพระพรนี้ไปถึงคนอื่นๆได้มากฉันนั้น

พระวจนะได้บอกเอาไว้ว่าการให้นั้นเป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับเสมอ จึงเป็นสิ่งดีที่เราจะหยิบยื่นสิ่งดีที่พระเจ้าให้แก่เราไปถึงคนอื่นๆเพื่อให้เขาสัมผัสพระคุณความรักที่มาจากพระเยซู พระบิดาของเรา

ข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างไว้ให้ท่านทุกอย่างแล้ว ให้เห็นว่าโดยทำงานเช่นนี้ควรจะช่วยคนที่มีกำลังน้อย และให้ระลึกถึงพระวจนะของพระเยซูเจ้า ซึ่งพระองค์ตรัสว่า ‘การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ’ ”

หนังสือกิจการ 20:35 KJV

https://bible.com/bible/175/act.20.35.KJV

Leave a Comment

Your email address will not be published.