รักษาความเข้มแข็งในพระเจ้า

Intimacy Wednesday 28 November 2018
“สุดท้ายนี้ จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในอานุภาพอันทรงพลังของพระองค์”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭6:10‬ ‭THSV11‬‬
+ ในการปรนนิบัติพระเยซู เราต้องการกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอ เพื่อช่วยให้เราดำเนินในแต่ละวันต่อไปได้ เราต้องได้รับกำลังและความสดใหม่ผ่าน พระวิญญาณบริสุทธิ์
+ ฤทธานุภาพของพระเยซูคริสต์ จะช่วยนำการรับใช้ให้เกิดผล เราไม่ได้ทำตามใจหรือกำลังจากเราเอง แต่เราทำด้วยฤทธิ์เดชฝ่ายวิญญาณ เสมอ เพื่อพระเยซูจะได้รับเกียรติ

Leave a Comment

Your email address will not be published.