ระวังไฟพิพากษาจากพระเจ้า ถ้าไม่กลับใจ

สำหรับเมืองโสโดม เมืองโกโมราห์ และเมืองต่างๆ ที่อยู่รอบๆ นั้นก็เช่นเดียวกัน ได้ประพฤติผิดศีลธรรมทางเพศและมัวเมาในกามวิตถาร จึงเป็นตัวอย่างของการรับโทษในไฟนิรันดร์ ยูดา 1:7 (2)

ไฟการพิพากษาของพระเจ้าจะมาเพื่อทำลายล้างความอธรรมทั้งหมดที่ไม่ได้มาจากพระเจ้า จะเป็นไฟเผาผลาญนิรันดร์ ในนรก บึงไฟ สำหรับคนที่ไม่ได้เชื่อวางใจในพระเจ้า พระเยซู

มารซาตานจะต้องตกนรกบึงไฟ แน่นอน และมนุษย์ที่ไม่ได้กลับใจ จากความบาป และดำเนินอยู่ในความบาปผิดอย่างไม่สนใจการตอบสนองพระกิตติคุณ ก็จะต้องรับผลเช่นเดียวกัน

ทูตสวรรค์องค์ที่สี่เทชามของตนลงไปที่ดวงอาทิตย์ และให้ดวงอาทิตย์แผดเผามนุษย์ด้วยไฟ 9ความร้อนแรงกล้าก็แผดเผามนุษย์ พวกเขาก็สาปแช่งพระนามพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์เหนือภัยพิบัติเหล่านี้ และเขาไม่ยอมกลับใจและไม่ยอมถวายพระเกียรติแด่พระองค์ วว.16:8-9

Leave a Comment

Your email address will not be published.