ระวังผู้สอนเทียมเท็จ

Intimacy Wednesday 8 August 2018 
“แต่ว่าได้มีผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จเกิดขึ้นในชนชาตินั้น เช่นเดียวกับที่จะมีผู้สอนเท็จเกิดขึ้นในพวกท่าน ซึ่งจะลอบเอาลัทธินอกรีตอันจะให้ถึงความพินาศเข้ามาเสี้ยมสอน จนถึงกับปฏิเสธองค์เจ้านายผู้ได้ทรงไถ่พวกเขาไว้ ซึ่งจะนำความพินาศมาสู่พวกเขาเองอย่างรวดเร็ว”
‭‭2 เปโตร‬ ‭2:1‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ความสว่างในพระเยซูคริสต์เบ่งบานอย่างมาก เพราะพระองค์เป็นความรัก เป็นความหวังแท้ มารซาตานจึงไม่ยอม และแทรกแซงพระราชกิจของพระองค์ด้วยการ นำผู้เผยและผู้สอนเทียมเท็จ มาในหมู่ผู้เชื่อ
 
+ ใครก็ตามที่นำให้ผู้เชื่อปฏิเสธพระเยซู สร้างรอยร้าว ความแตกแยก ในหมู่ผู้เชื่อ ผู้นั้นเอง ก็เครื่องมือของมารซาตาน เราเองต้องสำรวจและรักษาใจให้ถูกต้องอยู่เสมอ และขับไล่คนชั่วร้ายเหล่านี้ออกไปจากคริสตจักรของพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.