ระวังบ่วงแร้วของมารซาตาน

ระวังบ่วงแร้วของมารซาตาน

ชีวิตผู้เชื่อนั้นต้องเผชิญสิ่งต่าง ๆ มากมายไม่ต่างกับผู้ที่ยังไม่ได้เชื่อในพระคริสต์ และมากกว่านั้นยังต้องต่อสู้ในชีวิตฝ่ายวิญญาณอยู่ตลอดเวลา เพราะผู้เชื่อเป็นลูกแห่งความสว่างแล้ว แต่ยังต้องอยู่ในโลกแห่งความมืด

พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ที่อยู่และนำหน้าชีวิตของผู้เชื่อ จะคอยนำให้เราอยู่ในพระคุณและพระทัยของพระบิดาเสมอ ผู้เชื่อต้องร่วมมืออย่างแข็งขันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อมิให้ ตกอยู่ในกับดัก บ่วงแร้วของมารซาตาน

1. ดำเนินชีวิตด้วยการติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธฺิ์ทุกเวลา
2. สร้างเกราะป้องกันด้วยการสะสมและใคร่ครวญพระวจนะอยู่เสมอ
3. อธิษฐานขอการปลดปล่อยจากจุดอ่อน ความอ่อนแอที่ยังเผชิญ ขอพระโลหิตเข้าชำระให้สิ้น
4. อธิษฐานปกป้องตัวเอง อยู่เสมอ
5. ไม่นำตนเองเข้าสู่การทดลอง
6. อธิษฐานวิงวอนเผื่อผู้ที่เผชิญสถานการณ์ เหล่านี้

เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการต่อสู้ในชีวิตฝ่ายวิญญาณเพื่อไม่ให้เรา พลาดพลั้ง ล้มลง หรือตกเป็นเหยื่อของมารซาตาน เราต้องพึ่งพาพระวิญญาณ และอธิษฐานอย่างต่อเนื่องเสมอ และอย่าลืมอธิษฐานวิงวอนเผื่อพี่น้องด้วย

ด้วยความอ่อนสุภาพจงสอนคนเหล่านั้นที่ต่อสู้กับตัวเอง ถ้าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับใจเสียใหม่มารับความจริง 26และเขาอาจหลุดพ้นบ่วงของพญามาร ผู้ซึ่งดักจับเขาไว้ให้ทำตามความประสงค์ของมัน 2 ทธ.2:26 https://www.bible.com/bible/175/2TI.2.26.KJV
2 เปโตร 2:20 KJV
เพราะว่าถ้าหลังจากที่เขาพ้นจากสรรพมลทินของโลกนี้แล้ว ด้วยการที่เขารู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า และพระผู้ช่วยให้รอด เขากลับเกี่ยวข้องและพ่ายแพ้แก่การชั่วนั้นอีก บั้นปลายของเขาก็กลับชั่วร้ายยิ่งกว่าตอนต้น
https://www.bible.com/th/bible/175/2PE.2.20.KJV

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.