ระวังชีวิต เพราะมารซาตานกำลังล่อลวงอยู่

ท่านทั้งหลายจงเป็นคนใจหนักแน่น จงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่าน คือพญามาร วนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงโตคำราม เที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้

1 เปโตร 5:8 KJV

https://bible.com/bible/175/1pe.5.8.KJV

มารซาตานรู้ว่าในที่สุดแล้วพวกมันต้องตกไปในบึงไฟนรกชั่วนิรันดร์ ดังนั้นมันจึงพยายามพาผู้เชื่อให้ไปกับมันด้วย โดยการใช้การล่อลวงและจุดอ่อนของผู้เชื่อแต่ละคนที่เปิดช่องให้พวกมันเข้ามาทำงาน

พระวัจนะพระเจ้าได้กล่าวถึงการล่อลวงของมารซาตานตั้งแต่เริ่มแรกในช่วงสร้างโลกจนถึงวาระสุดท้าย เมื่อผู้เชื่อได้อ่านพระวจนะก็จะเข้าใจถึงการล่อลวงที่กระทำต่อเนื้อหนัง ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เชื่อจะต้องอธิษฐานปกป้องตัวเองจากการล่อลวงในตลอดเวลา

การเปิดช่องให้มารเข้ามาทำงานในชีวิตเขาจะมีโอกาสทำให้สูญเสียการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างมั่นคงไปได้

การสะสมพระคำพระเจ้า การใคร่ครวญพระคำพระเจ้าและการศึกษาพระคำพระเจ้าจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความเข้าใจแผนงานของมารที่จะเข้ามาล่อลวงผู้เชื่อ และการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะช่วยปกป้องเราได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน ความสัมพันธ์ติดสนิทกับพระวิญญาณในแต่ละวันจึงจำเป็นอย่างยิ่งและมีความสำคัญมาก

ผู้เชื่อต้องรักษาใจอยู่เสมอและอธิษฐานเผื่อพี่น้องผู้เชื่อคนอื่นด้วยที่จะไม่ถูกมารซาตานล่อลวงและทำให้ต้องล้มลง

Leave a Comment

Your email address will not be published.