รอคอยพระเยซูด้วยใจสงบ

Intimacy Monday 27 August 2018 
“เพราะฉะนั้น ท่านที่รักทั้งหลาย เมื่อพวกท่านกำลังคอยและเร่งสิ่งเหล่านี้อยู่ ก็จงให้พระองค์ทรงพบพวกท่านมีใจสงบ ปราศจากมลทินและข้อตำหนิ”
‭‭2 เปโตร‬ ‭3:14‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ชีวิตของเราเป็นของพระบิดาของเรา เหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์เป็นของพระพระบิดา เราเป็นเช่นนั้นอยู่หรือไม่ ใจของเรายังมอบถวายทั้งหมดให้กับพระองค์แล้วหรือไม่ คำตอบของเราจะเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิต การดำเนินของเรา
 
+ ให้เรามีใจที่รอคอยพระองค์อยู่เสมอและเร่งทำกิจของพระองค์ให้สำเร็จ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้ใจเรามั่นคง สงบต่อพระทัยของพระองค์ และไร้ข้อตำหนิใดๆ เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.