ยูดา ผู้เป็นที่รักของพระบิดา

“ยูดา ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และเป็นน้องของยากอบ เรียน คนทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงเรียกไว้ ผู้ซึ่งเป็นที่รักในพระเจ้าพระบิดา
และผู้ซึ่งทรงคุ้มครองรักษาไว้เพื่อพระเยซูคริสต์”
‭‭ยูดา‬ ‭1:1‬ ‭TH1971‬‬ (4)
ยูดาห์มีความปรารถนาที่จะเขียนถึงคริสเตียนผู้เชื่อใน 3 ประเด็น
  • ผู้ที่ถูกเรียกให้ถึงในพระเยซูคริสต์
  • ผู้ที่ได้ถูกแยกออกจากโลก และรับความรักในพระบิดานิรันดร
  • ผู้ที่ถูกสงวนไว้เพื่อพระเยซู
ทั้งสามส่วน สอดคล้องกัน และส่งผลต่อคริสเตียนในยุคของเราอย่างชัดเจน เราต้องตอบสนองต่อการทรงเรียก การเลือกที่พระองค์เมตตาเรา และรับผิดชอบต่การปรนนิบัติพระราชกิจของพระองค์ด้วยสุดใจ เพื่อถวายเกียรติสิริแด่พระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.