ยูดา ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และเป็นน้องของยากอบ

“ยูดา ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และเป็นน้องของยากอบ เรียน คนทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงเรียกไว้ ผู้ซึ่งเป็นที่รักในพระเจ้าพระบิดา และผู้ซึ่งทรงคุ้มครองรักษาไว้เพื่อพระเยซูคริสต์”
‭‭ยูดา‬ ‭1:1‬ ‭TH1971‬‬
แม้ว่ายูดาจะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกับพระเยซูทางกายภาย แต่เมื่อท่านกลับใจ ท่านก็เข้าใจบทบาทของท่านในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าและปรนนิบัติในฐานะผู้นำที่เยรูซาเล็ม
แม้ว่าเราได้สิทธิในการเป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำอะไรในฐานะลูกได้ เรายังมีบทบาทมากมายที่พระองค์ได้มอบไว้ให้กับเราแต่ละคนได้รับผิดชอบและทำให้สำเร็จ
เราต้องกำลังจากพระวิญญาณและสติปัญญาจากพระเจ้า ให้เราซื่อสัตย์ในการทำการงานทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ ในความรับผิดชอบของเราแต่ละคน อย่างดีที่สุด

Leave a Comment

Your email address will not be published.