ยูดาสอนให้ระลึกถึงการลงโทษคนที่ไม่เชื่อ

ถึงพวกท่านจะรู้ข้อความเหล่านี้หมดแล้ว ข้าพเจ้าก็ปรารถนาให้ท่านระลึกว่าแม้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยชนชาติหนึ่งให้รอดพ้นจากแผ่นดินอียิปต์ แต่ภายหลังก็ทรงทำลายคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อ ยูดา 1 : 5

ยูดาห์มีภาระใจอย่างแรงกล้าในการที่จะให้ผู้เชื่อทั้งหลาย รวมถึงเรา ได้ระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีต ที่พระเจ้าได้กระทำต่อชนชาติอิสราเอล และพระวจนะได้ทำให้เราได้รู้ถึงพระเมตตาคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์มีต่อพวกเขา และการดื้อดึงจนนำให้พวกเขาถูกทำลายไป

โรม15:4 “เพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้น ก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเรา เพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความทรหดอดทน และโดยการหนุนใจจากพระคัมภีร์ ”

เราไม่สามารถที่จะทำอะไรตามใจตัวเราเองได้ แต่ต้องดำเนินทุกอย่าง ตามพระทัยของพระองค์ การเชื่อฟังพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

การไม่เชื่อฟังของอิสราเอลทำให้พวกเขาต้องเดินในถิ่นทุรกันดารสี่สิบปีและพวกเขาก็ไม่ได้เขาแผ่นดินตามพระสัญญา

เราต้องดำเนินชีวิตด้วยพระคุณ และรักษาความรอดที่พระเยซูได้ประทานให้ด้วยสุดกำลังของเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.