ยุคนี้พระบิดาทรงเปิดเผยและสำแดงอย่างมาก

Intimacy Monday 8 October 2018
“ซึ่งในสมัยก่อนพระองค์ไม่โปรดให้มนุษย์รู้เหมือนอย่างในเวลานี้ที่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาอัครทูตบริสุทธิ์ และบรรดาผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์โดยพระวิญญาณ นั่นก็คือคนต่างชาติได้เป็นผู้ร่วมรับมรดก เป็นอวัยวะของกายเดียวกัน และเป็นผู้มีส่วนร่วมในพระสัญญาในพระเยซูคริสต์โดยทางข่าวประเสริฐ”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭3:5-6‬ ‭THSV11‬‬
+ ช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่นั้นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ พระบิดาได้สำแดงพระองค์แก่เราอย่างมาก คือมากกว่าในอดีตมากนัก พระองค์สำแดงแก่เราเป็นการส่วนตัวเพื่อให้เราเข้าใจพระทัยพระองค์
+ เราที่เคยเป็นคนต่างชาตินั้นก็ได้รับมรดกร่วมกับกับผู้ที่พระองค์ทรงเลือกก่อนหน้านี้ ทั้งสิ้นนี้ผ่านทางพระเยซูผู้ที่มาไถ่บาปบาปให้แก่เรา และพระองค์เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว 

Leave a Comment

Your email address will not be published.