ยืนหยัดมั่นคงในการเป็นพยานพระเยซู

Intimacy Sunday 5 August 2018 
“เพราะว่าเราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่แต่งขึ้นอย่างชาญฉลาด เมื่อเราได้ประกาศให้พวกท่านทราบถึงฤทธานุภาพ และการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลาย แต่เราเป็นสักขีพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์”
‭‭2 เปโตร‬ ‭1:16‬ ‭THSV11‬‬
 
+ มีความเชื่อมากมาย ที่พยายามยกตัวขึ้นมาแทนความจริงของพระเจ้า นิยายที่ถูกใส่ข้อมูลที่บิดเบือนความจริงแท้ของชีวิต เมื่อเราใกล้ชิดพระวิญญาณบริสุทธิ์ และมีประสบการณ์กับพระองค์สม่ำเสมอ เราจะรู้ถึงฤทธานุภาพที่มาจากพระองค์
 
+ เราเองต้องเป็นพยานอันสำคัญของพระราชกิจและการทรงพระชนม์ของพระองค์ และการกลับมาของพระองค์ ผู้ทรงนำหน้าชีวิตของเราทั้งหลาย เป็นความรับผิดชอบของเราทุกคน อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.