ยืนยันการทรงเรียกและทรงเลือก ตอน 1

Intimacy Wednesday 1 August 2018
“เพราะเหตุนั้น พี่น้องทั้งหลาย จงพยายามมากขึ้นที่จะยืนยันการทรงเรียกและการทรงเลือกพวกท่านนั้น เพราะว่าถ้าพวกท่านทำเช่นนั้น ท่านจะไม่มีวันล้มลง เพราะโดยวิธีนี้ ทางที่จะเข้าอาณาจักรนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา จะถูกจัดเตรียมอย่างพร้อมมูลให้กับพวกท่าน”
‭‭2 เปโตร‬ ‭1:10-11‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เมื่อเรามารู้จักพระเยซูคริสต เราได้รับด้วยพระเมตตาคุณของพระองค์ เมื่อเราเติบโตมากขึ้น เราต้องมั่นใจว่าพระองค์เป็นผู้ที่นำเรามาหาพระองค์ เป็นการทรงเรียกที่มามีมาถึงชีวิตเราในเวลาของพระองค์ ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการทรงเลือกที่พระองค์เลือกเราก่อนหน้าอีกคนบนโลกเพื่อให้พระราชกิจของพระองค์สำเร็จในชีวิตเรา 
 
+ เป็นพระคุณพระเจ้าโดยแท้จริง ในการทรงเรียกและทรงเลือกคนบาปอย่างเราให้การอันบริสุทธิ์ของพระบิดา ขอบคุณพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.