ยืนยันการทรงเรียกและทรงเลือก ตอน 2

Intimacy Thursday 2 August 2018 (2) 
“เพราะเหตุนั้น พี่น้องทั้งหลาย จงพยายามมากขึ้นที่จะยืนยันการทรงเรียกและการทรงเลือกพวกท่านนั้น เพราะว่าถ้าพวกท่านทำเช่นนั้น ท่านจะไม่มีวันล้มลง เพราะโดยวิธีนี้ ทางที่จะเข้าอาณาจักรนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา จะถูกจัดเตรียมอย่างพร้อมมูลให้กับพวกท่าน”
‭‭2 เปโตร‬ ‭1:10-11‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เมื่อเราตระหนักในการเลือกและทรงเรียกจากพระบิดาแล้ว เราจะยิ่งมั่นใจในพระเยซูคริสต์และจะไม่ทำให้เราล้มลงได้ 
+ พระเยซูคริสต์ได้จัดเตรียมทางที่จะไปสู่อาณาจักรของพระองค์บนสวรรค์ให้แก่เราไว้แล้ว
ขอพระวิญญาณเป็นผู้ที่ให้กำลัง ความเชื่อแก่เรา เสมอ เพื่อให้เราไปสู่แผนการของพระองค์จนสำเร็จได้ เอเมน 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.