ยึดพระวจนะพระเจ้าทุกวัน

Intimacy Wednesday 29 August 2018 
“ในจดหมายทุกฉบับของเขาก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านี้ไว้แล้ว ในจดหมายเหล่านั้นมีบางอย่างที่เข้าใจยาก ซึ่งคนทั้งหลายที่รู้เท่าไม่ถึงการ และมีใจไม่มั่นคงได้บิดเบือนข้อความเสีย เหมือนอย่างที่เขาได้บิดเบือนข้ออื่นๆ ในพระคัมภีร์ อันเป็นเหตุให้ตนเองพินาศ”
‭‭2 เปโตร‬ ‭3:16‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระเจ้าดลใจให้มนุษย์ได้เขียนพระวจนะของพระองค์ เพื่อสำแดงแผนการให้เราได้เห็นและนำไปปฎิบัติ บางข้อเป็นความล้ำลึกที่รอพระวิญญาณบริสุทธิ์ สำแดง แต่บางคนกลับไม่เข้าใจและตีความตามใจของตนเอง บิดเบือนความจริงตามพระทัยของพระองค์และพินาศไป 
 
+ เราต้องยึดความจริงในพระวจนะให้มั่นคง และขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่สำแดงแก่เรา ทุกการสำแดงของพระองค์จะไม่ขัดแย้งกับพระวจนะของพระองค์ แต่จะเสริมสร้างคริสตจักร และมีส่วนที่ทำให้แผ่นดินและอาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่.  การสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจไม่ได้เกิดในทันทีแต่ต้องมีเวลาให้กับการใกล้ชิดติดสนิทจนเราเข้าใจพระทัยพระองค์ และพระองค์ไว้วางใจเรา ที่จะสำแดงแก่เรา 

Leave a Comment

Your email address will not be published.