ยาเวห์ใกล้เสด็จกลับมาแล้ว

Intimacy Thursday 10 May 2018 
“ท่านทั้งหลายก็ต้องอดทนอย่างนั้น จงทำใจให้ดีไว้ เพราะการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว”
‭‭ยากอบ‬ ‭5:8‬ ‭THSV11‬‬
 
+ มีหลายอย่างบนโลกที่เราต้องอดทน ยืนหยัด เพื่อให้พระราชกิจของพระบิดา สำเร็จผ่านชีวิตของเรา และประการสำคัญก็คือ การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ ที่จะกลับมาเพื่อรับเรา
 
+ เป็นช่วงเวลาที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ แม้เรายังไม่รู้ว่าพระองค์จะมาเมื่อไร เราเพียงแค่ทำหน้าที่ของเราที่พระองค์มอบหมายให้ดีที่สุด อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.