ยากอบ 1:5

ยากอบ 1:5 TH1971

ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิ แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ

https://www.bible.com/th/bible/275/JAS.1.5.TH1971

Leave a Comment

Your email address will not be published.