ยอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจด้วยใจยินดี

Intimacy 14 June 2018
“พวกท่านที่เป็นคนใช้ จงยอมอยู่ใต้บังคับนายของพวกท่านด้วยความยำเกรงทุกอย่าง ไม่ใช่เฉพาะนายที่เป็นคนใจดีและเห็นอกเห็นใจเท่านั้น แต่ทั้งนายที่ร้ายด้วย เพราะว่าสิ่งนี้เป็นที่พอพระทัย ก็ต่อเมื่อคนหนึ่งคนใดด้วยเห็นแก่พระเจ้ายอมแบกรับความเจ็บปวดต่างๆ โดยทนทุกข์อย่างไร้ความเป็นธรรม”
‭‭1 เปโตร‬ ‭2:18-19‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เมื่อเราอยู่ในสถานะที่ต้องเชื่อฟัง ยำเกรง และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ที่มีสิทธิอำนาจ เราต้องทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ ไม่ว่าเขาจะดีหรือร้าย หน้าที่เราคือ ตอบสนองให้เป็นที่ถวายเกียรติพระบิดา เป็นที่พอพระทัยพระองค์
 
+ เราอาจไม่ได้รีบความเป็นธรรมเลย ตลอดความเชื่อของเรา แต่เมื่อเราได้ถวายเกียรติแด่พระบิดาแล้ว สรรพสิ่งในโลกก็ไม่ได้สำคัญอีกต่อไป ขอให้ทุกสิ่งถวายเกียรติพระบิดา อาเมน
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.