มีคนจ้องเล่นงานเราอยู่

มีคนจ้องเล่นงานเราอยู่
 
    ชีวิตคริสเตียนอยู่ในโลกที่คาบเกี่ยวอยู่สองด้าน คือ โลกฝ่ายวิญญาณ และโลกฝ่ายธรรมชาติ ในขณะที่ก่อนเราจะได้มารู้จักกับพระเจ้า พระเยซูนั้น เราอยู่ในโลกฝ่ายธรรมชาติอยู่แล้วและในขณะเดียวกัน เราก็อยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณด้วย
 
    โลกฝ่ายวิญญาณนั้น อาจแบ่งได้เป็นสองด้าน คือด้านมืดและด้านสว่าง ฝ่ายด้านมืดนั้นเป็นที่ชัดแจ้งอยู่แล้วว่า โลกนี้ถูกปกครองโดยมารซาตาน มันอยู่มาก่อนเรานานมากแล้ว ตั้งแต่ที่พระเจ้าไล่ ลูซิเฟอร์และบรรดาฑูตสวรรค์ที่ไม่กลับใจใหม่ ให้มาอยู่บนโลกก่อนที่พะองค์จะทำการพิพากษาพวกมัน  
 
    และเราเองเมื่อเราได้อยู่ในพระเยซูคริสต์แล้ว เราก็ได้ย้ายจากโลกฝ่ายวิญญาณด้านมืดมาสู่ในโลกของความสว่างทันที และแน่นอนว่า เมื่อมันรู้ว่าเราอยู่ในโลกของความสว่างแล้ว มันก็ต้องพยายามทุกทางเพื่อที่จะนำวิญญาณจิตของเรากลับไปลงนรกนิรันดร์กับมันให้ได้  
 
    มารซาตานอาจได้เปรียบเราในตอนนี้ เพราะมันควบคุมโลกนี้อยู่ แต่เราเองก็คือสิ่งที่พระบิดาประทานให้เพื่อให้เรามีชัยชนะเหนือมารซาตานเมื่อเราต้องอยู่บนโลกนี้นั่น ชีวิตแห่งการอธิษฐาน และมากกว่านั้นพระองค์ยังให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในเราด้วยเพื่อจะช่วยเหลือเราทุก ๆ เรื่องและปลอบประโลมและนำวิญญาณจิตของเราให้มีชัยเหนือทุกสิ่งได้ 
 
‘จงควบคุมตัวเอง จงระวังระไวให้ดี ศัตรูของพวกท่านคือมาร ดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ ‘ 1 เปโตร 5:8 https://www.bible.com/bible/174/1PE.5.8
 
     สิ่งที่มารซาตานทำอยู่ในเวลานี้คือ มันคอยเสาะหาคนที่วิญญาณจิตอ่อนแอ พวกผู้เชื่อที่ดำเนินชีวิตอยู่ในความบาป คริสเตียนที่ดำเนินชีวิตตามอย่างของโลกโดยไม่พึ่งพา หรือรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากพระวิญญาณ หรือแม้แต่ผู้เชื่อที่ยืนหยัด เข้มแข็ง แต่ชีวิตแฝงไปด้วยความ หยิ่ง คนเหล่านี้อาจเปิดช่องเล็ก ๆ ให้วิญญาณชั่วแทรกเข้าไปได้ และจะยิ่งทำให้วิญญาณจิตของเราแย่ลง และอาจะนำไปถึงสิ่งที่อันตรายที่สุดคือ การปฎิเสธพระเยซู   
 
     ดังนั้นเราต้องตระหนักว่า เราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณเสมอ เมื่อเราได้เลือกที่จะเดินติดตามพระเยซู เราต้องใช้ชีวิตด้วย คำอธิษฐาน การพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ การมีชีวิตกับพระองค์ตลอดเวลา การอ่านพระวจนะเพื่อประกาศถ้อยคำที่เป็นฤทธิ์เดช  ถ้าเราปล่อยตัวเรา เราก็อาจถูกศัตรูเล่นงานเราได้ เพราะมันเหมือนศัตรูที่มองไม่เห็นคอยเล่นงานเราเมื่อเราเปิดช่องให้มัน จงระวังชีวิตเอาไว้ให้ดี ๆ  
 
photo credit : https://biblia.com/bible/kjv1900/1%20Pet%205.8

Leave a Comment

Your email address will not be published.