มาระโก 11:24

มาระโก 11:24 TH1971

เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ และท่านจะได้รับสิ่งนั้น

https://www.bible.com/th/bible/275/MRK.11.24.TH1971

Leave a Comment

Your email address will not be published.