มัทธิว 6:33

มัทธิว 6:33

แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้

https://www.bible.com/th/bible/275/MAT.6.33.TH1971

Leave a Comment

Your email address will not be published.