มนุษย์กลายเป็นเหมือนผู้หนึ่งในพวกเราแล้ว โดยที่รู้ความดีและความชั่ว

แล้วพระยาห์เวห์พระเจ้าตรัสว่า “ดูสิ มนุษย์กลายเป็นเหมือนผู้หนึ่งในพวกเราแล้ว โดยที่รู้ความดีและความชั่ว บัดนี้ อย่าปล่อยให้เขายื่นมือไปหยิบผลจากต้นไม้แห่งชีวิตมากินด้วย แล้วมีอายุยืนชั่วนิรันดร์” 23เพราะฉะนั้นพระยาห์เวห์พระเจ้าจึงทรงไล่เขาออกไปจากสวนเอเดน ให้เพาะปลูกบนดินซึ่งใช้สร้างเขาขึ้นมา ปฐก 3 : 22-23

พระเจ้าบอกให้เรารู้ผ่านพระวจนะของพระองค์ ถึงการที่พระองค์ให้มนุษย์มีอิสระในการเลือก และการเลือกที่นำไปสู่ความตายฝ่ายวิญญาณจิต พระองค์บอกให้เรารู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และสิ่งที่พระองค์จะทำต่อจากนั้น เพราะการที่มนุษย์รู้ผิดชอบชั่วดีแล้ว พวกเขาก็จะสามารถมีชีวิตนิรันดร์ เมื่อเขาจะเลือกที่จะไปกินผลไม้จากต้นไม้แห่งชีวิตนิรันดร์

พระเจ้าสามารถบอกเราให้ได้ทราบถึงอนาคตที่เกิดขึ้นกับตัวเราได้ เสมอ สำคัญอยู่ที่การรอคอย การไวในการฟังเสียงของพระเจ้าในชีวิตของเรา เสียงพระองค์จะชัดเจนในการนำทิศทาง หรือเตือนใจ หรือแม้แต่การตักเตือนล่วงหน้าถึงผลที่จะตามมาเมื่อเราอาจจะตั้งใจทำสิ่งผิด

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ มนุษย์อย่างเราสามารถที่จะได้ยินเสียงของพระองค์อย่างชัดเจนได้ เราต้องรอคอยที่จะฟังเสียงพระองค์เสมอ อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.