ภูเขาซีนายมีควันกลุ้มหุ้มอยู่ทั่วไปเพราะพระเยโฮวาห์เสด็จลงมาบนภูเขานั้นโดยอาศัยเพลิง

Intimacy Friday 9 August 2019
“ภูเขาซีนายมีควันกลุ้มหุ้มอยู่ทั่วไปเพราะพระเยโฮวาห์เสด็จลงมาบนภูเขานั้นโดยอาศัยเพลิง ควันไฟพลุ่งขึ้นเหมือนควันจากเตาใหญ่ ภูเขาก็สะท้านหวั่นไหวไปหมด เมื่อเสียงแตรยิ่งดังขึ้น โมเสสก็กราบทูล พระเจ้าก็ตรัสตอบเป็นเสียงร้อง”
‭‭หนังสืออพยพ‬ ‭19:18-19‬ ‭KJV‬‬
เป็นภาพการลงมาจากฟ้าสวรรค์ ท่ามกลางควันไฟ  ภาพของการมาของพระเจ้า ที่ประทับอยู่เหนือการสำแดงทางธรรมชาติ ทำให้เราเห็นถึงความมยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
การทรงสถิตของพระองค์ ทำให้อิสราเอลยำเกรง  และนี่เป็นบรรยากาศพระสิริ ทีทำให้เราได้ความยิ่งใหญ่ และเมื่อเรานมัสการ สรรเสริญพระองค์ บรรยากาศเช่นนี้ ก็จะเกิดขึ้นกับ คริสตจักรของพระองค์ และเกิดขึ้นเรากับเราทั้งหลาย ทั้งใตช่วงเวลาที่เรา สรรเสริญนมันการในคริสตจักรหรือ ส่วนตัว.
ประสบการณ์นี้น่าตื่นเต้นมาจริงๆ. และจะยิ่งทำให้เราสัมผัสการสถิตของฤทธิ์อำนาจ พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มเปี่ยม

Leave a Comment

Your email address will not be published.