ฟีเลโมน 1:6

ฟีเลโมน 1:6 THSV11

ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้การที่ท่านมีส่วนร่วมในความเชื่อจะเกิดผลมากในความรู้ซึ้งถึงสิ่งดีทุกอย่างที่เรามีในพระคริสต์

เติบโตในพระคริสต์

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

งานพระวิญญาณบริสุทธิ์

Leave a Comment

Your email address will not be published.