ฟีลิปปี 1:6

ฟีลิปปี 1:6 TH1971

ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์

https://www.bible.com/th/bible/174/PHP.1.6.THSV11

Leave a Comment

Your email address will not be published.