ฟังและทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกเรา

พระองค์ตรัสว่า “ถ้าเจ้าใส่ใจฟังพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า และทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์ อีกทั้งเงี่ยหูฟังพระบัญญัติของพระองค์ และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการแล้ว โรคต่างๆ ซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่คนอียิปต์นั้น เราจะไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าเลย เพราะเราคือยาห์เวห์แพทย์ของเจ้า”
อพยพ 15:26 THSV11
พระเจ้าบอกสิ่งที่เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิต ที่จะได้พระพร จากพระองค์ นั่นคือการฟังเสียงพระเจ้า   ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องในสายตาพระองค์  และการให้พระวจนะ เป็นจริงในชีวิต
ชีวิตของเราก็จะได้รับพระพร และโรคภัย ต่างๆ ภัยพิบัติทั้งสิ้นที่เกิดจากการไม่เชื่อฟังก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราเลย

Leave a Comment

Your email address will not be published.