พูดพระคำ ทำเพื่อพระบิดา

Intimacy Friday 6 July 2018
“ถ้าใครจะพูด ก็ให้พูดดังเช่นพูดพระวจนะของพระเจ้า ถ้าใครจะปรนนิบัติ ก็จงปรนนิบัติดังเช่นทำด้วยกำลังซึ่งพระเจ้าประทาน เพื่อพระเจ้าจะได้รับพระเกียรติในทุกสิ่ง ทางพระเยซูคริสต์ ขอพระสิริและอานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน”
‭‭1 เปโตร‬ ‭4:11‬ ‭THSV11‬‬
 
+ สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจ ดังนั้น เมื่อเวลาที่เราได้พูด ก็ให้เราพูดในสิ่งที่เป็นพระวจนะพระเจ้า และเมื่อเราได้ทำก็ให้เราทำด้วยกำลังที่มาจากพระองค์เช่นกัน. ทั้งสิ้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดา. อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.