พวกปุโรหิตที่เข้ามาเข้าเฝ้าพระยาห์เวห์นั้น ให้พวกเขาชำระตัวให้บริสุทธิ์

Intimacy Sunday 11 August 2019
อนึ่ง พวกปุโรหิตที่เข้ามาเข้าเฝ้าพระยาห์เวห์นั้น ให้พวกเขาชำระตัวให้บริสุทธิ์ ด้วยเกรงว่าพระยาห์เวห์จะทรงลงโทษพวกเขา”
อพยพ 19:22 THSV11
พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ ผู้ที่เข้าเฝ้าต้องชำระตัว ทางกายภาพ ให้บริสุทธิ์ ด้วยวิธีการที่ ละเอียดละออ เพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง
เราเองนั้น พระวิญญาณได้นำ ให้เราสามารถเข้าหาพระองค์ได้ โดยไม่ต้องทำแบบสมัยเดิม อีกต่อไป แต่ต้องรัยการชำระล้างใจให้ บริสุทธิ์ ต่อ พระเจ้าเมื่อเราเข้าหาพระองค์ ท่าทีภายในต้องบริสุทธิ์เพื่อพระนามของพระองค์จะเป็นที่สรรเสริญ
ชีวิตบริสุทธิ์ของเรามีผลต่อ พระราชกิจของพระบิดาที่มีให้แก่เรา เรามีเสรีภาพและไม่มีข้อจำกัดในการเข้าหา ใกล้ชิดพระองค์อีกแล้ว ดังนั้นเราต้องฉวยโอกาส ปรารถนาพระองค์ทุกๆ วัน ทุกเวลา

Leave a Comment

Your email address will not be published.