พวกท่านเริ่มต้นด้วยพระวิญญาณ แต่จะจบลงด้วยเนื้อหนังกระนั้นหรือ

intimacy Saturday 16 February 2019
ข้าพเจ้าใคร่รู้ข้อเดียวจากท่านว่า ท่านได้รับพระวิญญาณโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ หรือได้รับโดยความเชื่อตามที่ได้ฟัง? 3ท่านทั้งหลายเขลาถึงเพียงนั้นทีเดียวหรือ? พวกท่านเริ่มต้นด้วยพระวิญญาณ แต่จะจบลงด้วยเนื้อหนังกระนั้นหรือ? กท 3:2-3
  • การเตือนสติด้วยพระวจนะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้เราได้ตระหนักในความจริงของพระเจ้าด้วย
  • อาจารย์เปาโลย้ำเตือนเรื่องเดิมที่ท่านได้พูดไปก่อนหน้านี้ คือการที่เราไม่ต้องดำเนินชีวิตภายใต้ธรรมบัญญัติอีกต่อไป แต่เป็นโดยพระวิญญาณ
  • เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ เข้ามาสวมทับเรา เราต้องยอมให้พระองค์เข้ามาทำงานในชีวิต ราต้องลดความเป็นตัวเราเองลง และให้พระเจ้าเข้ามาใหญ่ในชีวิตของเรา
  • เราดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยการพึ่งพาพระคุณ และการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อยู่เสมอ เราทำเองไม่ได้
  • เราต้องไม่ยอมดำเนินตามเนื้อหนัง และตัดสินใจตามใจเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ เท่านั้นที่ช่วยเราอยู่
  • เราต้องดำเนินด้วยความเชื่อ ความเชื่อเท่านั้น ไม่ใช่การประพฤติตามธรรมบัญญัติ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ นำเราต่อไป อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.