พลังของคำพูดในผู้เชื่อ พลังของคำพูดในผู้เชื่อ ( The Power of The Word’s Proclamation ) 

พลังของคำพูดในผู้เชื่อ พลังของคำพูดในผู้เชื่อ ( The Power of The Word’s Proclamation ) 

 
      คำอธิษฐานของผู้เชื่อนั้นมีพลังอย่างไม่น่าเชื่อที่จะทำนำสิ่งต่าง  ๆ จากฟ้าสวรรค์ให้มาปรากฎบนแผ่นดินโลกนี้ ตลอดพระวจนะเราเห็นได้อย่างชัดเจน จนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ฤทธิ์อำนาจที่พระบิดาตอบคำอธิษฐานผ่านผู้เชื่อนั้นมีมากเพียงไร มีพระวจนะหลายข้อหลายตอนที่ทำให้เราเห็นว่า เพียงคำพูดของพระเจ้าทุกอย่างก็ได้เกิดขึ้น เราเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกด้วยถ้อยคำจากปากของพระองค์ 
 
‘พระเจ้าตรัสว่า “จงเกิดความสว่าง” ความสว่างก็เกิดขึ้น พระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดี และทรงแยกความสว่างออกจากความมืด ‘ ปฐมกาล 1:3-4 https://www.bible.com/bible/174/GEN.1.3-4
 
      พระเจ้าเพียงแค่ตรัส คือพระองค์เพียงพูดออกมาทุกอย่างก็เกิดขึ้น แล้วเราเชื่อไหมว่าทุกสิ่งที่เราได้ประกาศออกมา ( proclaim His Word ) ยังไม่เกิดขึ้นเป็นจริงในเวลาของพระองค์  เราเห็นชัดเจนขนาดนี้ เราเห็นแล้วว่า โลกนี้ที่เราอยู่ก็เป็นผลมาจากการประกาศถ้อยคำของพระองค์ ในการเนรมิตให้มันเกิดขึ้น เราเป็นพยานอย่างชัดเจนต่อหน้าเราทุก ๆ วันอยู่แล้ว นี่คือพระบิดาของเรา ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน ให้เราอยู่ ดังนั้นเราจะไม่ยอมเสียเวลาพูดคำพูดใด ๆ ที่ไม่ได้มาจากพระวจนะ คำพูดที่บั่นทอน คำพูดที่ขาดความเชื่อ คำพูดที่มีความสงสัย คำพูดที่ก่อให้เกิดความขุ่นเคืองใจ คำพูดเหล่านี้ขอให้ห่างไกลจากปากของเราเถิด
 
 
     พระเยซูเองก็เป็นต้นแบบแห่งคำพูดที่มาจากพระบิดาล้วน ๆ  ทุกสิ่งที่พระองค์ทำ ทุกคำที่พระองค์ พูดล้วนมาจากพระทัยของพระบิดาทั้งสิ้น พระวจนะได้พยากรณ์ถึงพระองค์ เอาไว้อย่างชัดเจน ในพระธรรม อิสยาห์ ดังนี้
 
‘แต่ท่านจะพิพากษาคนจนด้วยความชอบธรรม และตัดสินให้กับคนต่ำต้อย ของแผ่นดินด้วยความเที่ยงธรรม ท่านจะตีแผ่นดินโลกด้วยตะบองจากปากของท่าน และท่านจะประหารคนอธรรมด้วยลมจากริมฝีปากท่าน ‘ อิสยาห์ 11:4 https://www.bible.com/bible/174/ISA.11.4
 
    พระธรรมอิสยาห์ถูกเขียนขึ้นก่อนที่พระเยซู จะเกิดราว  ๆ 500 – 700 ปี ถือได้ว่า เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานพอสมควร เราเห็นได้ว่าอิสยาห์ได้พยากรณ์ถึงพระเยซูที่จะมาเพื่อปลดปล่อยมนุษย์จากความผิดบาปทั้งสิ้นและกลับไปคืนดีกับพระบิดาอีกครั้งผ่านโลหิตประเสริฐของพระองค์  
 
    พระวจนะได้กล่าวถึง การที่พระเยซูจะ พิพากษาโลกและประหารคนอธรรมด้วยริมฝีปากของท่านเอง เพราะเราทราบอยู่ว่าเพียงแค่พระเยซูพูดออกมาเท่านั้น ทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้ในทันที  คำพยากรณ์ได้เกิดเป็นจริงในเวลาต่อ คือในช่วงที่พระเยซูได้มีชีวิตบนโลกและทำพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระบิดาจนสำเร็จ ไม่ว่า จะสั่งด้วยวาจาให้คนหายป่วยมากมาย คนตาบอดมองเห็น คนพิการลุกขึ้นเดินได้ พระองค์ยังกล่าวห้ามพายุที่ถาโถมด้วยเพียงคำพูดเดียว  พระองค์ยังกล่าวแก่ต้นมะเดื่อที่ไม่ออกผลให้ตายไปในทันทีเช่นกัน  
 
   เมื่อเราเห็นพระราชกิจของพระเยซู ทำผ่านการพูดของพระองค์ ตามพระทัยของพระบิดาแล้ว เราจะกลัวสิ่งใดอีก เพียงเราดำเนินตามพระทัยของพระบิดา เพียงเราให้พระวจนะเต็มอยู่ในชีวิต และเมื่อเราประกาศทุกสิ่งด้วยความเชื่อ และเป็นพระสัญญาที่มาจากพระองค์แล้ว เราจะยิ่งเห็นฤทธิ์เดชของพระองค์ที่ทำผ่านชีวิตเราทั้งหลาย  จงประกาศออกไปด้วยความเชื่อ อาเมน 
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.