พระเยโฮวาห์เสด็จนำทางพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆ และตอนกลางคืนด้วยเสาเพลิง

พระเยโฮวาห์เสด็จนำทางพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆ และตอนกลางคืนด้วยเสาเพลิง ให้เขามีแสงสว่างเพื่อจะได้เดินทางได้ทั้งกลางวันและกลางคืน เสาเมฆในเวลากลางวันและเสาเพลิงในเวลากลางคืน พระองค์มิได้ให้คลาดจากเบื้องหน้าพลไพร่เลย
หนังสืออพยพ 13:21‭-‬22 KJV
พระบิดานำหน้าอิสราเอลด้วยเสาเมฆและเสาเพลิง เป็นภาพที่ชัดเจนมาก ในการนำทิศทาง ที่พระองค์มีต่อประชากรของพระ องค์ ไม่เพียงเท่านั้น พระองค์ยังนำการปกป้องดูแลมาถึงพวกเขาด้วย เมฆเป็นความร่มเย็น เมื่อความร้อนในช่วงระหว่างวัน เสาเพลิงนำแสงสว่างในการเดินให้มองเห็นได้ตลอดทาง
เช่นเดียวกันกับชีวิตของเราที่พระบิดา ช่วยเหลือเราแบบนี้ เรารับรู้ได้อย่างชัดเจนผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ ยิ่งเราใกล้ชิดพระองค์ เราก็จะยิ่งรับรู้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

Leave a Comment

Your email address will not be published.