พระเยโฮวาห์ทรงพระเมตตาและทรงเต็มไปด้วยพระกรุณา

พระเยโฮวาห์ทรงพระเมตตาและทรงเต็มไปด้วยพระกรุณา ทรงกริ้วช้าและมีความเมตตาอย่างอุดม สดุดี 145:8 KJV

บุตรทั้งหลายของศิโยนเอ๋ย จงยินดีเถิด จงเปรมปรีดิ์ในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงประทานฝนต้นฤดูอย่างพอสมควร พระองค์จะทรงเทฝนลงมาให้เจ้า คือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูในเดือนแรก

เราซาบซึ้งในพระคุณความรักของพระบิดา ผู้ที่รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไข ่ไม่ว่าเราจะทำผิดพลาด ล้มลงมากมายเพียงใด ความรักที่พระองค์ประทานให้นั้นก็ยังมั่นคงและเป็นอยู่อย่างนิจนิรันดร

พระบิดาอดทนต่อความไม่สมบูรณ์ของเราอย่างไม่มีเงื่อนไข พระองค์เกลียดบาปในชีวิตของเรา แต่พระองค์ไม่เคยเกลียดเรา แม้ว่าเราอาจจะมีส่วนร่วมในบาปนั้นเป็นบางครั้ง เพราะความอ่อนแอหรือจะตั้งใจทำก็ตาม

และชีวิตของเราแต่ละวันก็ต้องขอบพระคุณพระบิดา และดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีอยู่เสมอด้วย และเมื่อเราทำหน้าที่แต่ละวันด้วยความซื่อสัตย์ พระบิดาก็จะประทานการอวยพรให้เป็นไปตามฤดูกาลที่พระองค์ได้จัดเตรียมเอาไว้ โยเอล 2:23 KJV

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

photo credit : Azin Javadzadeh

Leave a Comment

Your email address will not be published.